เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service

20 พฤษภาคม 2021
302   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยขุมชน เป็นหนึ่งอาวุธหนักของกรมส่งเสริมการเกษตรในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในรูปแบบ การส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามหลักวิชาการ ผ่านการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในชุมชน และในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service) โดย มี 19 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับโครงการ โดย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านป่าจี้ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน 19 ศูนย์ที่ได้ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนทุนตั้งต้น เป็น 1.แม่ปุ๋ย สูตร 46-0-0 จำนวน 60 กระสอบ 2.แม่ปุ๋ย สูตร 18-46-0 จำนวน 30 กระสอบ 3.แม่ปุ๋ย สูตร 0-0-60 จำนวน 30 กระสอบ 4.เครื่องผสมปุ๋ย จำนวน 1 เครื่อง 5.ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน จำนวน 10 ชุด ในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเพื่อชุมชนโดยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจตลอดจนให้ข้อชี้แนะการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน One Stop Service โดย มีนางศีริพร สารแก่นประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนป่าจี้ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าวและคณะกรรมการตลอดจน นายศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ โดยทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดินประจำเดือนให้กับเกษตรกรสมาชิก ก่อนที่จะมีการจำหน่ายแม่ปุ๋ย และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้กับเกษตรกรสมาชิก ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนป่าจี้ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยที่ลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรต่อไป