เกษตรเพื่อชีวิต » 20 พฤษภาคม ……วันผึ้งโลก “World Bee Day”

20 พฤษภาคม ……วันผึ้งโลก “World Bee Day”

18 พฤษภาคม 2021
756   0

Spread the love

20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก “World Bee Day”

ผึ้งและแมลงผสมเกสร เป็นสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหาร โดยผึ้งมีส่วนช่วยในการผสมเกสรพืชถึงร้อยละ 90 ของพืชหลักทั่วโลก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงผสมเกสรยังก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโลกอีกด้วยแม้ว่าผึ้งเป็นแมลงที่สร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังถูกคุกคามจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช การเผาและทำลายแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักวิจัยพบว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของแมลงช่วยผสมเกสรทั่วโลกมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ที่ประชุมคณะกรรมการด้านการเกษตร ภายใต้การประชุมสมัชชา FAO   (FAO Council) ครั้งที่ 40 จึงได้เห็นชอบให้วันที่          20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก “World Bee Day” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความตื่นตัวของประชากรโลกเกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งต่อโลก รวมถึงสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาประชากรผึ้งตามธรรมชาติที่ลดลงและเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมปกป้องแมลงผสมเกสรโดยเฉพาะผึ้ง ดังที่ อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ กล่าวไว้ว่า…

“ถ้าผึ้งหายไปจากโลกมนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 4 ปี”

กรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงความสำคัญของผึ้งซึ่งเป็นแมลงช่วยผสมเกสร
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเป็นตัวแปรสำคัญในการบ่งชี้คุณภาพของระบบนิเวศ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันผึ้งโลก ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “รักผึ้ง รักษ์โลก” และมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรของไทย ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง และชันโรง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้เห็นคุณค่า ความสำคัญและประโยชน์ของแมลงช่วยผสมเกสร การอนุรักษ์ผึ้งในธรรมชาติ การรณรงค์ลดการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรในช่วงดอกไม้บาน และการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงประโยชน์ของการใช้ผึ้งช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่ทำลายช่อดอกและไม่เป็นพาหะนำโรคตลอดจนสร้างเครือข่ายจุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งและชันโรงเชิงอนุรักษ์ เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงทางอาชีพ เพิ่มปริมาณและคุณภาพให้แก่ผลผลิตพืชทางการเกษตร สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดความสมบูรณ์และความหลากหลายของระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารให้มีความยั่งยืนต่อไป…

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทหน้าที่หลักในการศึกษา ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้และเป็นศูนย์กลางในการผลิตขยายกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ บริการตรวจวินิจฉัยโรค บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้งเบื้องต้นแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ภายในศูนย์ฯ ยังมีจุดเรียนรู้ของผึ้งและเหล่าแมลงสร้างรายได้จัดแสดง อาทิ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง การเพาะนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ให้เกษตรกร ผู้สนใจ ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและเรียนรู้วงจรชีวิต การเลี้ยง การจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป

เกษตรกรท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอรับการฝึกอบรม และบริการต่างๆของศูนย์ฯ ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 052-001152 หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook : ศูนย์ผึ้ง เชียงใหม่