ข่าวภาคเหนือ » องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดงาน “Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566” หวังเพิ่มศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดงาน “Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566” หวังเพิ่มศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์

24 พฤศจิกายน 2023
162   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดงาน “Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566” หวังเพิ่มศักยภาพด้านบริการทางการแพทย์และสนับสนุนการเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์

วันที่ 24 พ.ย.66 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566” โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม

ผศ.นพ. กสิสิน กลั่นกลิ่น รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ มาเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงานภายใต้ชื่อ “Health Charming Chiang Mai 2023 มหกรรมสุขภาพเมืองเชียงใหม่ 2566” มุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในด้านบริการทางการแพทย์ สนับสนุนการเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ว่าในจังหวัดเชียงใหม่มีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความเป็นเลิศเทียบเท่าในระดับสากล

ด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โดยได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน ก็คือ “สุขภาพใกล้บ้าน”  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) การเข้าถึงระบบบริการใกล้บ้าน สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นการป้องกันก่อนป่วย โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเชิงรุก การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย โดยขับเคลื่อนผ่านกองสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นแกนหลักสำคัญที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ในการให้ความสำคัญกับดูแลรักษาสุขภาพ จนนำไปสู่การดูแลตนเองเชิงป้องกัน จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข : Health Charming Chiangmai 2023 ขึ้น โดยจัดร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก็หวังว่าหลังจากผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาความรู้ทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ
และรับทราบเทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์แล้ว จะนำไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในด้านบริการทางการแพทย์ และให้ประชาชนชาวเชียงใหม่สามารถมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปได้

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ แกนนำสุขภาพในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 20,000 คนต่อวัน ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพจนนำไปสู่การป้องกันตนเอง และให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีและบริการในด้านต่าง ๆ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในด้านบริการทางการแพทย์