ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเพื่อลดอัตราความพิการลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย

เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเพื่อลดอัตราความพิการลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย

22 สิงหาคม 2023
20   0

Spread the love

เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางเพื่อลดอัตราความพิการลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วย


นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก ตีบ ตัน ผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง ไขสันหลัง และกระดูกสะโพกหักที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นระยะวิกฤติแล้ว มีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่ และ/หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการบริการด้านฟื้นฟูโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อลดอัตราความพิการ ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยนั้น   จังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีนโยบายการดูแลผู้ป่วยให้มีทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด และในปี 2565 – 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยได้บรรลุเป้าหมาย 4 ข้อคือ

1. พัฒนาต่อยอดระบบบริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีแนวทางเดียวกัน เป็นตามระบบแบบไร้รอยต่อครอบคลุมพื้นที่ 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมประชุมวิชาการสัญจรเพื่อเสริมพลังระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในพื้นที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 ครั้ง

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพที่ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักบริบาลชุมชน จากทุกอำเภอ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสมรรถนะในการให้บริการที่จำเพาะเจาะจงและเฉพาะด้านในการดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง โดยได้จัดอบรมโดยภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งแบบออนไลน์ จำนวน 240 คน และฝึกปฏิบัติจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชเพิ่มเติมอีก 5 วัน จำนวน 160 คน

3. พัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยระยะกลาง
ในโรงพยาบาล การนัดหมายและติดตามผลการรักษา และการดูแลต่อเนื่องที่บ้านภายหลังออกจากโรงพยาบาล โดยได้พัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชั่น CM IMC, Speedy Plan และ Speed Tele ในการวางแผนจำหน่ายและติดตามผลการรักษาหลังกลับบ้าน และ  4. รณรงค์สร้างทัศนคติอันดีและให้ความรู้กับสาธารณชนในจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคอื่นเกี่ยวกับการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง โดยได้ระดมความเห็นของแพทย์ สหวิชาชีพ อาสามาสมัครสาธารณสุข ผู้ดูแลผู้ป่วยกำหนดเนื้อหาสื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งผลิตและเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการทำงานของบุคคลกรสหวิชาชีพ อสม. ผู้ป่วยและผู้ดูแล ให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูผู้ป่วยและสิทธิน่ารู้ของผู้ป่วย อาหาร การดูแลความสะอาด การออกกำลังกายอย่างถูกต้อง การใช้อุปกรณ์และการดัดแปลงอุปกรณ์ในชีวิตประจำวัน การดูแลจิตใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล และความรู้เฉพาะสำหรับอสม. เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุ๊ก ไลน์ Tiktok และ ยูทูบในชื่อ “ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางเชียงใหม่”


ทั้งนี้โครงการนี้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม” เพื่อพัฒนาแผนงานระบบบริการสุขภาพ :การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่