แวดวงการศึกษา » นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มร.ชม. รับฟังการบรรยายพิเศษ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565”

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มร.ชม. รับฟังการบรรยายพิเศษ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565”

16 กรกฎาคม 2023
9764   0

Spread the love

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ มร.ชม. รับฟังการบรรยายพิเศษ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565”

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ และนายสุริยา แก้วต๋า นักวิชาการสัตวบาล นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. 2565” เพื่อสร้างความเข้าใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาลฯ

ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ เป็นประธานในพิธี มีคุณศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ อุปนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 2204 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดโดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา