คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » กรมวิทย์ฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพเท่าเทียมในเขตสุขภาพที่ 1

กรมวิทย์ฯ เดินหน้าสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพเท่าเทียมในเขตสุขภาพที่ 1

5 กรกฎาคม 2023
148   0

Spread the love

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองทดสอบความชำนาญ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพเท่าเทียมในเขตสุขภาพที่ 1

วันนี้ (5 ก.ค.66) ที่ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองทดสอบความชำนาญ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1เชียงใหม่ จัดสัมมนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ และประชาสัมพันธ์บริการทดสอบความชำนาญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริหารการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้

ภายในงาน มีการให้บริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ การรับสมัครร่วมแผนทดสอบสอบความชำนาญ การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกระดับ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้มีการบรรยาย แนวทางการใช้บริการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับหน่วยปฐมภูมิ และ “ความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญตามแนวทางข้อกำหนดคู่มือคุณภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 จาก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย

ด้าน นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (EQA/PT) 5 รายการ ประกอบด้วย กลูโคสในเลือด ฮีมาโตคริต กลูโคสในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะ และ HCG ในปัสสาวะ แก่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ และใช้เป็นหลักฐานในการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขตาม“คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566”

ทั้งนี้ หน่วยงาน หรือผู้สนใจที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความชำนาญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://pt.dmsc.moph.go.th/ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่