คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ One Smile At a Time นำพลาสติกใช้แล้วแปรรูปมอบให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ  จังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ One Smile At a Time นำพลาสติกใช้แล้วแปรรูปมอบให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ  จังหวัดเชียงใหม่

11 มิถุนายน 2023
1560   0

Spread the love

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทยจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ One Smile At a Time นำพลาสติกใช้แล้วแปรรูป ผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 8 ชุด มอบให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ  จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย 66 นายวิชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอาวุโส อำเภอแม่แตงร่วมกับนายจิม แอนดรูว์ เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืน บริษัท เป๊ปซี่โค นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร ประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัทเป๊ปซี่โคและพนักงานของบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เปิดโครงการ One Smile At a Time ที่บริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยจัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวนิภา ชมภูป่า ผู้ประสานงานโครงการภาคเหนือ มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ โดยมี ว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระพร้อมผู้บริหารเจ้าหน้าที่ นางสาวณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน พร้อมทีมมูลนิธิรักษ์ไทย คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วม

นางอัญชลี สุรพันธ์ไพโรจน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ บริษัท เป็ปซี่โค ประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิเป๊ปซี่โคและบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (เป๊ปซี่โค ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและชุมชน จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยทำกิจกรรมภายใต้โครงการ One Smile At a Time ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นสถานศึกษาสำคัญในชุมชนที่เป็นทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนภายใต้การดูแลกว่า 124 คน  โดยในครั้งนี้ นาย จิม แอนดรูว์ นำทีมพนักงานบริษัท เป๊ปซี่โค ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การคัดแยกและบริหารจัดการขยะ โดยมุ่งเน้นที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น (Multilayer plastic packaging – MLP) ใช้แล้ว เพื่อเก็บกลับและสามารถนำบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าได้ อาทิ การนำไปทำไม้เทียม ภายใต้โครงการ Journey to Zero Waste ซึ่งเป็นความริเริ่มของ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน และมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ เพื่อสร้างพฤติกรรมเชิงบวกในการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ประเภท MLP และรวบรวมนำมาแปรรูป (Upcycling) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น ในครั้งนี้ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้นำเอาบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว จำนวน 313.6 กิโลกรัม มาแปรรูปเป็นไม้เทียม เพื่อผลิตเป็นชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับสำหรับรับประทานอาหารจำนวน 8 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่หอพระด้วย โดยก่อนหน้าก็เริ่มโครงการที่โรงเรียนใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูนมาแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกัน หากทุกภาคส่วนช่วยกันมากขึ้นจะได้แก้ไขปัญหาขยะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่าลืมว่าทุกวันมีปริมาณขยะสูงและไม่ต่ำกว่า 20 % คือพลาสติก

นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตวิธีการคัดแยกและจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างเป็นแนวทางในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนแก่คนในชุมชนบ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ทางมูลนิธิเป๊ปซี่โคยังได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณผ่านกิจกรรม “Give Together” สำหรับจัดทำอาหารกลางวันและทุนสำหรับการปลูกแปลงผักสวนครัวบริเวณโรงเรียนเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนพร้อมๆกับการเรียนรู้และการได้มาซึ่งอาหารที่ปลอดภัย จำนวน 30,000 บาทอีกด้วย

ด้าน นางสาวณิชชา โตรักตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแหล่งทุน มูลนิธิรักษ์ไทย เปิดเผยว่า เนื่องจากมูลนิธิเป๊ปซี่โคและบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (เป๊ปซี่โค ประเทศไทย)ต้องการพัฒนาชุมชนเพื่อขยายการสนับสนุนมูลนิธิจนถึงปี 67 ทั้งในเรื่องภัยพิบัติ สถานการณ์โควิด-19 และสิ่งแวดล้อม จากการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ทราบความต้องการของชุมชน หากสำฤทธิ์ผลก็จะขอขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนอกจากได้รับการสนับสนุนเงินทุนแล้ว ยังมีการให้ความรู้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดประสานงานกับส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน ในพื้นที่ห่างไกล มีการประเมินผลติดตาม ทั้งนี้ที่ผ่านมามูลนิธิรักษ์ไทยได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจังหวัดน่าน พะเยา แพร่ ลำพูนและจังหวัดลำปาง  รวมทั้งเชียงใหม่ครั้งนี้ รวมภาคอื่นๆ 11 จังหวัดกับโครงการ  Food for Good : Million of Meals

ขณะที่ว่าที่ร้อยเอกวิราช ธิมา นายกเทศมนตรีตำบลแม่หอพระ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทศบาลจัดโครงการขยะแลกไข่ เป็นแรงจูงใจ โดยให้ความสำคัญในการแยกขยะในครัวเรือน โดยเฉพาะพลาสติก ที่ภายใน 1 เดือนทางเทศบาลจะนำไข่มาแลกขยะ 1 ครั้ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  ที่สำคัญเทศบาลมีการซื้อเครื่องอัดพลาสติกเข้าดำเนินการต่อจากการแยกขยะ ส่งขายให้บริษัทที่รับซื้อ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเดือนที่ผ่านมาทางเทศบาลได้รับขยะพลาสติกที่แยกแล้วราว 100 กิโลกรัม ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยกันกำจัดขยะพลาสติกในชุมชน ส่วนขยะที่เป็นพิษทางเทศบาลจะรวบรวมส่งให้ อบจ.กำจัดตามแผนงาน โครงการนี้ถือว่าตอบโจทย์ในพื้นที่มาก

ทั้งนี้ นายปฐมพงศ์ เจริญมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ กล่าวเห็นด้วยกับโครงการนี้และดีใจที่เด็กๆในโรงเรียนได้โต๊ะมาเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด รวมทั้งทำให้เด็กๆ ได้ซึมซับในเรื่องการรีไซเคิลขยะที่ไม่ใช้แล้วเช่น พลาสติกอีกด้วย ซึ่งปัญหาขยะเป็นเรื่องสำคัญมากในชุมชนถ้าปลูกฝังตั้งแต่เด็กรวมทั้งคนในชุมชนและนอกชุมชนร่วมมือกันเช่นนี้จะดีมาก เช่นเดียวกับนางเรือนแก้ว จะทูน ครูชำนาญการพิเศษครูประจำชั้นอนุบาล3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้เด็กๆได้ตระหนักถึงขยะรีไซเคิล รู้จักการแยกขยะตั้งแต่เด็ก ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนรู้การคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยทุกวันศุกร์แรกของเดือน จะนำขยะที่คัดแยกไปยังจุดบริการของเทศบาลฯ เพื่อแลกกับไข่ ตามโครงการของทางเทศบาลฯ  เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กได้อีกด้วย นอกจากนี้เด็กๆยังได้มีส่วนร่วมในการทำแปลงผักปลอดสารพิษ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้สัมผัสธรรมชาติของพืชเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ