ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานกว่า 60 หน่วย ออกให้บริการเคลื่อนที่แบบ One Stop Service ที่อำเภอแม่วาง มุ่ง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานกว่า 60 หน่วย ออกให้บริการเคลื่อนที่แบบ One Stop Service ที่อำเภอแม่วาง มุ่ง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน

7 มิถุนายน 2023
28   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานกว่า 60 หน่วย ออกให้บริการเคลื่อนที่แบบ One Stop Service ที่อำเภอแม่วาง มุ่ง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน

วันนี้ (7 มิ.ย. 66) ที่ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” หรือกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปี 2566 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ อำเภอแม่วาง นำหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการกว่า 60 หน่วยงาน ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุกแบบ One Stop Service เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน และมอบเงินอุดหนุนสงเคราะห์และถุงยังชีพให้แก่เด็กนักเรียน อีกจำนวน 50 ทุน นอกจากนี้ ยังได้มอบพันธุ์ปลา จำนวน 30,000 ตัว สิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 200 ชุด และผ้าห่ม อีกจำนวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวพบปะประชาชน โดยขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ระมัดระวังตนเองในช่วงฤดูฝน และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลทางน้ำให้น้ำสามารถไหลลงมาได้ตามธรรมชาติ เพราะหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ ก็จะทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์ ส่งผลกระทบต่อพี่ต้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องปัญหายาเสพติด ส่วนปัญหาราคาผลผลิตทางกาคเกษตรตกต่ำ ได้กำชับให้ทางเกษตรกรอำเภอ ร่วมกับ นายอำเภอ จัดทำข้อมูลการออกผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละเดือนและคาดการณ์ปริมาณผลผลิต หากประเมินแล้วพบว่าไม่มีตลาดรองรับ และไม่สามารถกระจายผลผลิตได้เอง ก็ขอให้ประสานมานังทางจังหวัด เพื่อให้ทางพาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด เข้ามาให้การช่วยเหลือ เช่นเดียวกับผลผลิตอื่น ๆ ที่มีการช่วยเหลือไปในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำส่วนราชการในพื้นที่ ดูแลความเดือดร้อนและรับรู้ทุกข์สุขของประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างตรงจุด

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยได้มีการร้องขอในหลายประเด็น อาทิ การขอขยายเขตไฟฟ้าเนื่องจากครัวเรือนขยายตัวจำนวนมาก การซ่อมแซมตลิ่งลำน้ำขาน และลำเหมืองสันปูเลย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะและน้ำล้นตลิ่งเป็นการชั่วคราว ส่วนในระยะยาว ก็จะมีการก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)