พากินพาเที่ยว » วธ. เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ รับการผลักดันให้ “สงกรานต์ไทย” เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้

วธ. เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ รับการผลักดันให้ “สงกรานต์ไทย” เป็นมรดกที่จับต้องไม่ได้

4 เมษายน 2023
145   0

Spread the love

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2566 สอดรับกับกระทรวงวัฒนธรรม ที่เตรียมเสนอ ประเพณี “สงกรานต์ไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติยูเนสโก ปลายปี 2566

วันนี้ (4 เม.ย. 66) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ 2566 และการผลักดัน “สงกรานต์ไทย” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอประเพณีสงกรานต์ ในประเทศไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เนื่องจาก ประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตามภูมิหลัง ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน บ่งชี้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีจุด ร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว ทั้งยังสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตลอดจนการขึ้นทะเบียน สงกรานต์ในประเทศไทยจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ทั้งในประเทศที่มีความเชื่อที่ คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มคนได้เข้าร่วมประเพณีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ซึ่งการจัดประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่เน้นในเรื่องคุณค่าสาระสำคัญความเชื่อ ในแต่ละวัน ของประเพณีสงกรานต์ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น ที่เป็นวัฒนธรรมดั่งเดิมสืบสาน สืบทอดต่อกันมา เพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่ แก่นแท้ของประเพณี และให้สอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรม ที่จะเตรียมเสนอ ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติยูเนสโก ปลายปีพุทธศักราช 2566

สำหรับการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ที่ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน นี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมหลากหลายทั้ง การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 727 ปี การจัดนิทรรศการ องค์ความรู้ประเพณีสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่ สาธิต “การแต่งดาคัวดำหัว” ในรูปแบบของชาวเชียงใหม่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมขับซอล้านนา และพิธีบวงสรวงสักการะองค์พระญามังราย การแข่งขันปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง การอ่านและเขียนตัวเมือง กิจกรรมการตัดช่อตุง ก่อเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมได้ ณ วัดอินทขิล วัดโลกโมฬี และข่วงวัฒนธรรม หอคำพระญามังราย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

***************