เกษตรเพื่อชีวิต » “เชียงใหม่เปิดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)”

“เชียงใหม่เปิดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)”

20 มีนาคม 2023
207   0

Spread the love

“เชียงใหม่เปิดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ)”


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางสาวกนกวรรณ เนียมทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ (ภาคเหนือ) ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด


โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงม.ก.จัดทำโครงการนำร่องโรงเรียนข้าวทางอากาศ โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าวให้กับเกษตรกร ในรูปแบบรายการวิทยุ จำนวนทั้งสิ้น 26 ตอนๆละ 25 นาที ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงม.ก.หรือดูผ่าน You Tube Live โดยพิมพ์คำว่า KU RADIO THAILAND กลุ่มเป้าหมายเป็น SMART Farmer จำนวน 40 ราย