เกษตรเพื่อชีวิต » “อำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมผลิตการแฟคุณภาพงาน Field day”

“อำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมผลิตการแฟคุณภาพงาน Field day”

14 มีนาคม 2023
222   0

Spread the love

“อำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมผลิตการแฟคุณภาพงาน Field day”


วันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ ศพก.เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/ เกษตรทฤษฎีใหม่/ เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบาย ขับเคลื่อนงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวเปิดงาน นางศันสนีย์ ศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ทุกอำเภอ จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เป็นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กับเกษตรกรต้นแบบ ดังเช่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่มีนางอนันตศรี แก้วเลิศตระกูล เกษตรกรต้นแบบปลูกกาแฟ ที่ผลิตกาแฟแปลงใหญ่ใช้ระบบการจัดการBCG MODELโดยตั้งเป้าพากลุ่มผลิตกาแฟคุณภาพเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์กาแฟร้อยละ 5ต่อปี รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 มีแหล่งผลิตสินค้าที่ผลิตกาแฟเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม1จุดซึ่งบริหารจัดการทั้งต้นทางจนถึงปลายทางอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการผลิตกาแฟครบวงจรจำนวน 5ฐานเรียนรู้ ฐานที่ 1 การผลิตพืช ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP
(วิทยากร สำนักงานเกษตรอำเภอ)
ฐานที่ 2 การผลิตและขยายหัวเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และบิวเวอร์เรีย
(วิทยากร จาก สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา)
ฐานที่ 3 ลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงและบำรุงดิน
(วิทยากร จาก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่)
ฐานที่ 4 การจัดทำบัญชีครัวเรือน
(วิทยากร จาก สำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่)
ฐานที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง
(วิทยากร จาก สำนักงานเกษตรที่สูงวัดจันทร์)