เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่เปิดงาน Field Day ตัดกิ่งแต่งลูกลำไยคุณภาพดอยเต่า”

“เกษตรเชียงใหม่เปิดงาน Field Day ตัดกิ่งแต่งลูกลำไยคุณภาพดอยเต่า”

8 มีนาคม 2023
92   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่เปิดงาน Field Day ตัดกิ่งแต่งลูกลำไยคุณภาพดอยเต่า”


วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 2 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า กล่าวต้อนรับ นางสาวพีรดี เหมวิรัช เกษตรอำเภอแม่ออน รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยเต่ากล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงานโดยจัดถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตซึ่งอำเภอดอยเต่า เป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ โดยมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 63,655 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกลำไยมากถึง 52,194 ไร่นอกนั้น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,397 ไร่ ข้าวนาปี 3,892ไร่ และพืชอื่นๆ เช่น มะนาว หอมแดง อีก 2,172 ไร่ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง“มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า” ซึ่งการจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับการผลิตลำไยคุณภาพ และลดต้นทุนโดยร่วมกับหน่วยงานบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่

สำหรับงานดังกล่าวประกอบด้วยฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ได้แก่
ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตัดแต่งกิ่งแบบฝาชีหงาย วิทยากร นายชนาธิป อินปัญญา
– ฐานเรียนรู้ที่ 2 พลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ วิทยากร นายบุญเทียม มาลัย
– ฐานเรียนรู้ที่ 3 การใช้เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร วิทยากร นายปรีชา ปาสอน
– ฐานเรียนรู้ที่ 4 อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ วิทยากร นายดุษฎี หล้าใจ
– ฐานเรียนรู้ที่ 5 การผสมธาตุอาหารรองใช้เอง วิทยากร นางกรัญญา ยศพิรุฬห์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอดอยเต่า ซึ่งได้รับความสนใจเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้จำนวนมาก