ข่าวภาคเหนือ » ม.แม่โจ้ ลงนามร่วม รพ.สันทราย และ อ.สันทราย ตั้ง โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech)

ม.แม่โจ้ ลงนามร่วม รพ.สันทราย และ อ.สันทราย ตั้ง โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech)

30 เมษายน 2021
262   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสันทราย และอำเภอสันทราย   ในการดำเนินการโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well – being Hospitech โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   นายแพทย์วรวุฒิ  โฆวัชรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย และ นายศิวะ  ธมิกานนท์  นายอำเภอสันทราย  เป็นผู้แทนลงนามของแต่ละหน่วยงาน  โดยมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 โซนบี อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัย ส่วนขยาย  (สถานพักฟื้นและดูแลสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : MJU Well-beling Hospitech) เพื่อรองรับการรักษาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเน้นผู้สัมผัสเชื้อในกลุ่มนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  กลุ่มผู้พิการตามความเห็นของแพทย์โรงพยาบาลสันทราย  กลุ่มผู้สัมผัสเชื้อทั้งครอบครัว หรือเด็กเล็กที่ต้องมีผู้ติดตามดูแล ตามความเห็นแพทย์โรงพยาบาลสันทราย และกลุ่มผู้สัมผัสเชื้อตามข้อวินิจฉัยของแพทย์ โดยโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้วางระบบบริหารจัดการ และปฏิบัติงานด้านการแพทย์   ส่วนอำเภอสันทรายจะสนับสนุน ประสานงาน อำนวยความสะดวก ด้านปกครองท้องถิ่น ชุมชนในอำเภอสันทราย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวของ   และมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ โดยใช้ห้องพักของศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่งมีจำนวน 100 เตียง พร้อมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสเดียวกันนี้  คุณสุรินทร์  แสนเจริญ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 500,000 บาท  และ คุณสุพรรณ อ่องสกุล  ผจก.สำนักงานเขต เชียงใหม่ 2   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  มอบเงินสนับสนุน 10,000 บาท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบ