เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดแผนด้านการเกษตรรับฤดูแล้ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดแผนด้านการเกษตรรับฤดูแล้ง

28 กุมภาพันธ์ 2023
90   0

Spread the love

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมแผนด้านการเกษตร รับฤดูแล้ง ปี 2566 รณรงค์การ “ใช้น้ำอย่างประหยัด” และขอให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน

วันนี้ (28 ก.พ. 66) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ช่วงฤดูแล้ง ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง พ.ศ. 2566

โดย ด้านพืช ได้ให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เตรียมความพร้อม ติดตามข้อมูลข่าวสารการพยากรณ์อากาศ สภาพภูมิอากาศ และแจ้งให้เกษตรกรทราบ ซึ่งเมื่อจังหวัดมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งรัดสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบฯ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ทดแทนการทำนา รวมถึงวางแผนการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดตลอดช่วงฤดูแล้ง ประกอบกับการให้น้ำพืชในช่วงเช้าและเย็น เพื่อลดการระเหยของน้ำ และรักษาความชื้นในดินด้วยการใช้วัสดุคลุมหน้าดิน เช่น ใบไม้ ฟางข้าว และหญ้าแห้ง

ด้านประมง ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการ ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหากเกิดผลกระทบทางด้านประมง กรมประมงจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทันที ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน

ด้านปศุสัตว์ จากการประเมินความเสี่ยงพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เฝ้าระวังประสบภัยแล้ง จำนวน 25 อำเภอ 179 ตำบล ซึ่งปศุสัตว์สำคัญ อย่างโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ และแกะ ที่ต้องการใช้น้ำในปริมาณมากของจังหวัดเชียงใหม่ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง รวมจำนวน 286,043 ตัว มีความต้องการน้ำบริโภครวม 17 ล้าน ลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสถานการณ์น้ำ พื้นที่เสี่ยง รวมถึงการเตรียมความพร้อมการสำรองเสบียงอาหารสัตว์ โดยขอให้มีการสำรองเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) จำนวน 10.5 ตัน สำรองยานพาหนะ จำนวน 4 คัน และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ จำนวน 4 ชุด กรณีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน จะได้มีการจัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์ และสนับสนุนเสบียงสัตว์