เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”

“เกษตรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”

28 กุมภาพันธ์ 2023
54   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ชูปราชญ์แม่แจ่มพลิกป่าข้าวโพดเป็นคลังอาหารสร้างรายได้”


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการถ่ายทอดความรู้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)โดยนายมิตร ใจบุญตระกูล ปลัดอำเภอหัวหน้างงานบริหารงานปกครอง กล่าวเปิดงาน นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาการเกษตรอำเภอมอบหมายให้นายวารินทร์ พงษ์ตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน พร้อมหน่วยงานบูรณาการเกษตรกรผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ 5 ฐานการเรียนรู้ การเลี้ยงไก่ไข่ การปลูกผักปลอดภัย การทำการประมง การผลิตผักในโรงเรือน และฐานการเรียนรู้การปลูกข้าวที่ปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอแม่แจ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่างานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ที่อำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดอันดับหนึ่งของจังหวัดมีพื้นที่ 170,000 ไร่ ซึ่งทำให้มีผลกระทบด้านราคา สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของอาชีพการเกษตร นายชุมพล กาวิน่าน เกษตกรต้นแบบประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จึงหันมาปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพแบ่งจากพืชเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ 5 ไร่ ปลูก ข้าว ไม้ผลลำไย กล้วยน้ำหว้า ทุเรียน ข้าวโพดหวาน ชะอม ผักเชียงดา ผักปลอดภัย เลี้ยงไก่ไข่ ขุดสระเลี้ยงปลาบึก และเอาน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และเลี้ยงกบ เศษวัสดุทางการเกษตรก็ทำผลิตปุ๋ยและอาหารสัตว์ ไว้ใช้ในแปลงตามระบบBCG Model อีกทั้งสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บริหารจัดการมีแบบมีส่วนร่วม และอย่างเป็นธรรม ทำให้สมาชิกมีอาหารไว้บริโภคครัวเรือน ชุมชน และสามารถสร้างรายได้ตลอดปีเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จด้านการทำการเกษตรลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพเกษตรให้มีความมั่นคงด้านอาชีพอย่างยั่งยืนอีกช่องทางหนึ่ง