เกษตรเพื่อชีวิต » สทนช. ภาค 1 รับ 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

สทนช. ภาค 1 รับ 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง

23 กุมภาพันธ์ 2023
129   0

Spread the love

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 เห็นชอบ 10 มาตรการ รองรับภาวะน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง เน้นย้ำสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่ประชาชนในการ “ใช้น้ำอย่างประหยัด”

วันนี้ (23 ก.พ. 66) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากจังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน กำแพงเพชร และนครสวรรค์ รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 (สทนช. ภาค 1) ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับฤดูแล้ง ภายใต้ 10 มาตรการ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งประกอบด้วย การเร่งกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภท, การเฝ้าระวังและเตรียมจัดหาแหล่งน้ำสำรอง พร้อมวางแผนเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งก่อนและตลอดฤดูแล้ง, การปฏิบัติการเติมน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภท, การกำหนดแผนจัดสรรน้ำและพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภาคการเกษตร, การเตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำนอง, การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ, การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนตลอดฤดูแล้ง, การสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตลอดและหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง

ทั้งนี้ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ 10 มาตรการข้างต้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับฤดูแล้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอให้มีการประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงขาดแคลนน้ำในทุกด้าน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการลุ่มน้ำปิงทราบ ในทุกวันที่ 25 ของเดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และส่งให้ สนทช. ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาต่อไป

******************