เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่นำYSFเปิดฐานเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันแรกด้วยอาหารปลอดภัย

เกษตรเชียงใหม่นำYSFเปิดฐานเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันแรกด้วยอาหารปลอดภัย

22 กุมภาพันธ์ 2023
46   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่นำYSFเปิดฐานเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันแรกด้วยอาหารปลอดภัย


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเกษตรกรผู้ที่สนใจร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ในทั้ง 25 อำเภอผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ประจำอำเภอที่มีเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตสินค้าในพื้นที่ เป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามชนิดสินค้าด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการผ่านศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.) 882 แห่งทั่วประเทศ ดังที่อำเภอแม่ออนแห่งนี้


นางเกษร อักษรรัตน์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอแม่ออน กล่าวว่านายธีร์วศิษฐ์ วงค์ปัญญา เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ YSF อายุ33ปี ต้นแบบการผลิตพืชผักปลอดภัยที่สามารถสร้างแบรนด์ MR.VEG ด้วยแนวคิดที่อาหารแสดงถึงรากเหง้าแห่งวัฒนธรรม ตระหนักว่าอาหารเป็นดังภูมิคุ้มกันแรกของร่างกายมนุษย์เพราะฉะนั้นวัตถุดิบที่นำมาปรุงเป็นอาหารต้องสะอาดปลอดภัยจากสารพิษตนจึงผลิตพืชผักตามระบบปลอดภัย พร้อมสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อรับรองคุณภาพผลผลิตแก่ผู้บริโภค และแบ่งปันองค์ความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ในงาน Field day ในวันนี้ซึ่งประกอบด้วย 4 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ได้แก่
– ฐานเรียนรู้ที่ 1 การเพาะกล้าผัก
– ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกผักคุณภาพปลอดภัย
– ฐานเรียนรู้ที่ 3 การเพิ่มธาตุอาหารในแปลง
– ฐานเรียนรู้ที่ 4 การใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต


ทั้งนี้มีหน่วยงานบูรณาการร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มเติมแก่เกษตรกรในพื้นที่และเกษตรกรที่เป็นแกนนำเป็นเครือข่ายการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตำบลออนกลาง ร่วมงาน 30 ราย โดยคาดหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้จะได้นำไปปฏิบัติและเผยแพร่ แก่เกษตรกรรายอื่นๆต่อไป ทั้งนี้ในการเปิดงานวันนี้ได้รับเกียรติจากนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออนประธานเปิดงาน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ ร่วมถ่ายทอดความรู้ในงานดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่