เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ชวนชาวแม่แจ่มไม่เผาเปลี่ยนซังเป็นสตางค์ดีกว่า”

“เกษตรเชียงใหม่ชวนชาวแม่แจ่มไม่เผาเปลี่ยนซังเป็นสตางค์ดีกว่า”

25 มกราคม 2023
118   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ชวนชาวแม่แจ่มไม่เผาเปลี่ยนซังเป็นสตางค์ดีกว่า”
วันที่25มกราคม2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัด kick off หยุดเผาในพื้นที่เกษตรพื้นที่อำเภอแม่แจ่มโดยนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม นายอำเภอแม่แจ่มกล่าวเปิดงาน นายอภิรักษ์ ประสงค์สุข รักษาการเกษตรอำเภอ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ที่ แปลงสาธิตบ้านกองกาน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่เกษตร มุ่งเป้าสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร โดยการสร้างความตระหนักรู้ในข้อเสียของการเผาซึ่งนอกจากจะทำลายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และยังสูญเสียธาตุอาหารในการเจริญเติยโตของพืช พร้อมกันนั้นสร้างเครือข่ายปลอดการเผาพร้อมถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรปลอดการเผาการจัดการวัสดุเหลือใช้เพิ่มมูลค่า พืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าหรือพืชมูลค่าสูงอีกทั้งร่วมรณรงค์เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้โดยใช้ BCG MODEL บริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ พร้อมความร่วมมือจาก หน่วยงานบูรณการดังในวันนี้ที่ได้รับความร่วมมือจากสถานีพ้ฒนาที่ดิน สหกรณ์การเกษตรแม่แจ่ม ร่วมให้ความรู้กับเกษตรกร ทั้งการใช้การเขตกรรมไถกลบในพื้นที่ราบ หรือแปรเป็นพลังงานชีวมวล การผลิตปุ๋ย หรือแม้กระทั่งอัดก้อน สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุน แปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้แก่เกษตรอีกช่องทางหนึ่ง


หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายรัตณ์ ผุสดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยเน้นสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน ในปีงบประมาณ 2566 ตามพื้นที่เเสี่ยงจุดความร้อน จำนวน 65 หมู่บ้าน 8 อำเภอ ซึ่งวันนี้ดำเนืนการที่อำเภอแม่แจ่ม พื้นที่การปลูกข้าวโพดอันดับ1ของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 170,000ไร่ นำเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะเปลี่ยนซัง และเศษวัสดุจากการผลิตข้าวโพดเป็นเงิน หรือเพิ่มมูลค่า จะช่วยเกษตรกรการลดต้นทุนการผลิตช่วยแก้ไขปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัยของประชาชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป