ข่าวภาคเหนือ » คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

2 ธันวาคม 2022
122   0

Spread the love

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาและคณะอนุกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา

วันที่ 2 ธ.ค.65  พลเอกธงชัย   สาระสุข รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ(หัวหน้าคณะเดินทาง)พร้อมคณะกรรมาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาริด้านการกีฬา ระหว่างวันที่ 2 -3 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมบุญนำจิตต์ อาคารวิทยบริการ  สถาบันพละศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการกล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ทางคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภาได้ติดตามปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปที่ผ่านมาในห้วง 5 ปีแรกของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตามแผน  20 ปี  ซึ่งคณะฯต้องการทราบปัญหาของหน่วยระดับปฏิบัติว่าเป็นอย่างไร และเนื่องจากปี 2566 – 2570 จะเป็นห้วงแผนพัฒนาห้วงที่ 2 ของแผนเราจะมาดูว่าหน่วยมีความเข้าใจต่อแผนการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งเหมือนมาติดตาม เสนอแนะให้การทำงานมีความทันสมัยมากขึ้น ตลอดจนดูการเชื่อมโยงในการปฏิบัติ เพื่อให้หน่วยงานสามารถขับเคลื่อนการทำงานไปด้วยกัน

ทั้งนี้ในแผนอีก 5 ปีต่อไป ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญจะมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยฝ่ายบริหารหรือสภาพัฒน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการทบทวนเสร็จแล้ว  ซึ่งจะมีการปรับเป้าหมายระดับประเด็นแผนย่อยให้มีความเหมาะสมกว่า 5 ปีที่ผ่านมา  ดังนั้นตัวชี้วัดจะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน