แวดวงการศึกษา » สำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น” กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุ ม.ก.

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น” กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุ ม.ก.

2 ธันวาคม 2022
198   0

Spread the love

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาลงนามความร่วมมือ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น” กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุ ม.ก.

นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) เพื่อดำเนินโครงการ “การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น” โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

นายศานติ กล่าวว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 คือ จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่นและกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นตามโครงการรู้ รัก ภาษาไทย ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการผลิตและออกอากาศรายการวิทยุกระจายเสียง รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างกว้างขวางและเข้าถึงประชาชนทั่วประเทศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นฉบับนี้ จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น หรือหาสิ่งเร้าเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเกิดความรู้และความภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นสืบไป

ด้าน ผศ.อนุพร กล่าวว่า สถานีวิทยุ ม.ก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกระจายเสียง ด้านการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ ในการเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและสังคม ด้วยการผลิตเนื้อหา ผลิตรายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน งานด้านส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ผลิตสปอตรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ งานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุม ในทุกเรื่อง ทุกด้านอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ที่มีแผนในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ

หน่วยงานทั้งสองจึงเห็นเป็นการสมควรลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นหรือหาสิ่งเร้าเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเกิดความรู้ความภาคภูมิใจในภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป.