แวดวงการศึกษา » 3 มหาวิทยาลัยภูมิภาคจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6

3 มหาวิทยาลัยภูมิภาคจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6

30 พฤศจิกายน 2022
117   0

Spread the love

3 มหาวิทยาลัยภูมิภาคจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6


3 มหาวิทยาลัยภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรม และได้จัดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง University in the Future โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 8 ประเด็นย่อยได้แก่ การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์, ด้านการบริหารต้นทุนองค์กรภายใต้วิกฤตและความท้าทาย, การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายใต้ความแตกต่างระหว่างวัย, การพัฒนานักศึกษา Generations ใหม่, The Future of Higher Education after Covid-19, การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร เพื่อนำไปสู่ Digital Transformation, เครือข่ายความร่วมมือความสุจริตทางวิชาการ, ห้องสมุดดิจิทัล เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


.