ข่าวภาคเหนือ » กรมพัฒนาฝีมือแรงาน เร่งยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงาน เร่งยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ

23 พฤศจิกายน 2022
119   0

Spread the love

กรมพัฒนาฝีมือแรงาน ยกระดับทักษะฝีมือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ


นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงาน ภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกยกระดับฝีมือ “การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ” จำนวน 2 รุ่น รวม 88 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ ทุกระดับ ทุกองค์กร ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีทักษะฝีมือเพิ่มมากขึ้น สามารถนำกลับไปใช้ในการปฏิบัติงาน สนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพระบบการดูแลสุขภาพคนพิการ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ


ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ เพื่อให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร “การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานคนพิการ” รุ่นที่ 1 จำนวน 44 คน ประกอบด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนพิการ อาสาบริบาล ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยสาธารณสุขระดับท้องถิ่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำชุมชน ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีทีมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และทักษะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีจิตบริการ และสามารถประดิษฐ์ ประยุกต์ เครื่องกายอุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการในชีวิตประจำวันอย่างง่ายได้ ได้แก่ ช้อนพิเศษสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว(Unรversal Cuff) อุปกรณ์ช่วยดันตัว อุปกรณ์บริหารนิ้ว อุปกรณ์ป้องกันเท้าตก(Foot sling) สเก็ตบอร์ดบริหารไหล่(Shoulder curve) รอกสำหรับออกกำลังกายหัวไหล่ และเบาะรองนั่งสำหรับ wheel chair อีกทั้งยังสามารถดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมรถนั่งคนพิการ (Wheel chair) เบื้องต้นได้