ข่าวภาคเหนือ » อบจ.น่าน แจงกรณีสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน บ้านขัวก้อม – บ้านนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน

อบจ.น่าน แจงกรณีสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน บ้านขัวก้อม – บ้านนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน

23 พฤศจิกายน 2022
84   0

Spread the love

อบจ.น่าน แถลงข่าวกรณีสายทางหลวงท้องถิ่น อบจ.น่าน บ้านขัวก้อม – บ้านนาราบ อ.นาน้อย จ.น่าน

ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มีผู้แจ้งข้อมูลกรณีถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สายทาง นน.ถ. 1-0048 บ้านขัวก้อม – บ้านนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เกิดการชำรุด มีสภาพเป็นหลุมยุบและผิวถนนแตกเป็นร่องลึก ทั้งที่มีการปรับปรุงเมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมานั้น


อบจ.น่าน ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete สายทาง นน.ถ. 1-0048 บ้านขัวก้อม – บ้านนาราบ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร (4 เซนติเมตร) มีพื้นที่ดำเนินการโดยรวมไม่น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร ซึ่ง อบจ.น่าน ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้ชนะการประกวดราคา คือ บริษัท แทร็คโก้ จำกัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 47/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 วงเงินตามสัญญา 9,375,000 (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดการประกันความชำรุดบกพร่องในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากสายทางดังกล่าวสร้างขึ้นตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งมีการกำหนดความหนาไว้ที่ 0.04 เมตร (4 เซนติเมตร) สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 21 ตัน แต่ปรากฏว่ามีรถบรรทุกขนาดใหญ่ ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ ประกอบกับบางช่วงของสายทางมีปัญหาร่องน้ำผ่าน จึงทำให้ถนนเกิดการชำรุดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวนี้ ยังอยู่ในระหว่างการประกันสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุง/ แก้ไขเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยในครั้งได้ปรับปรุงผิวการจราจรแบบ Recycling คือการขุดรื้อวัสดุในถนนเดิม นำกลับมาใช้ใหม่โดยทำการผสมกับวัสดุที่ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ชั้นทางมีคุณภาพสูงขึ้นมากกว่าเดิม และมีพื้นที่ในการปรับปรุงครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 9000 ตารางเมตร


ทั้งนี้ อบจ.น่าน มีสายทางในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 69 สายทาง รวมระยะทาง 404 กิโลเมตร ในขณะที่ อบจ.น่าน ได้รับงบประมาณในการพัฒนาของแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท และต้องมีการกระจายงบประมาณดังกล่าวเพื่อนำไปจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ ด้านการเกษตร และด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ใช้รถบรรทุก และผู้ที่ใช้ยานพาหนะได้ควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งมีป้ายแสดงรายละเอียดบริเวณทางเข้าและทางออกถนนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ถนนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


อบจ.น่าน ขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่าน ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวน่านที่มีส่วนร่วมต่อการทำงานของ อบจ.น่าน และเสนอแนะการทำงานในด้านต่างๆ โดย อบจ.น่าน ตระหนักอยู่เสมอว่าการดูแลรับใช้พี่น้องประชาชนในจังหวัดน่าน เป็นหน้าที่สำคัญและความรับผิดชอบต้องมาเป็นอันดับแรก เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ ด้าน อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป/

cr บุญยงค์ สดสอาด รายงาน