เกษตรเพื่อชีวิต » โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน……ต้นแบบธนาคารอาหาร แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน……ต้นแบบธนาคารอาหาร แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

4 เมษายน 2021
788   0

Spread the love

มณฑลทหารบกที่ 38 ขับเคลื่อนโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน  ต้นแบบธนาคารอาหาร แหล่งเพาะเมล็ดพันธุ์พระราชทาน…… สายธารพระเมตตาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ประชาชนชาวไทย

 

โครงการทหารพันธุ์ดีจังหวัดน่าน  เป็นโครงการที่เกิดจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงช่วยเกษตรกรผู้ยากไร้ทั่วประเทศให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ปลอดภัย เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 บนเนื้อที่ 74 ไร่ มีมณฑลทหารบกที่ 38 กรมทหารพรานที่ 32 และกองพันทหารม้าที่ 10 ดำเนินการภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้ให้ประชาชน นักเรียน และพลทหารได้ศึกษาหาความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถเลี้ยงชีพได้  โดยมีการส่งเสริมเรียนรู้ 3 ด้าน คือ การเกษตร การประมง และเลี้ยงสัตว์  ผลิตผลที่ได้จะไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก โดยเฉพาะช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด ทหารจะนำผลิตผลออกเป็นรถพุ่มพวง นำพืชผักปลอดสารพิษ ไข่ไก่ ราคาถูกไปจำหน่ายให้ประชาชน

ในบริเวณเดียวกันยังได้ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ด 5 พันตัว สามารถเก็บไข่ได้ประมาณวันละ 3 พันฟอง นำไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก  ตั้งเป้าในปี 2564 จะเพาะลูกเป็ดพันธุ์บางปะกง 10,000 ตัว อีกทั้งส่งเสริมเลี้ยงไก่ สามสายพันธุ์ เลี้ยงกบ หมูป่า หมูคุโรบุตะ และเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นปลานิลพันธุ์จิตรลดา ผลิตผลทั้งหมดจะขยายผลสู่ประชาชน และโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ตามโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนต้นแบบบนดอย 10 แห่ง

อย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ยังเป็นต้นแบบธนาคารอาหาร   นำเมล็ดพันธุ์พระราชทานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย นำมาปลูก เพื่อนำมาเพาะเมล็ดพันธุ์  เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563   เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อพระองค์ท่านจะได้นำไปพระราชทานให้แก่ประชาชน กรณีเกิดภัยพิบัติ เพื่อความมั่นคงทางอาหารต่อไป

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3