ข่าวภาคเหนือ » มรอ.พร้อมเป็นข้อต่อสำคัญ เชื่อมองค์ความรู้ผ้าทอพื้นถิ่น ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ยกระดับมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรม

มรอ.พร้อมเป็นข้อต่อสำคัญ เชื่อมองค์ความรู้ผ้าทอพื้นถิ่น ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ยกระดับมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรม

22 พฤศจิกายน 2022
81   0

Spread the love

มรอ.พร้อมเป็นข้อต่อสำคัญ เชื่อมองค์ความรู้ผ้าทอพื้นถิ่น ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศ ยกระดับมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรม


ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผ้าทอพื้นถิ่น เพื่อการยกระดับสู่การสร้างมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม


ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ผ้าทอเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แฝงอยู่ในวิถีของชุมชนในแต่ละพื้นที่ มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละช่วงเวลา นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่า สืบต่อให้คนรุ่นหลังได้รับองค์ความรู้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการบูรณาการเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์และสมดุลในตัวเองตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว เครือญาติ ชุมชน สังคมวัฒนธรรม ตลอดจนถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีแต่ยังขาดศูนย์กลางของข้อมูลผ้าทอในแต่ละพื้นถิ่นที่ ที่ชัดเจนและพร้อมที่จะขยายผลต่อยอดได้ทันที มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้ความมีความเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 เน้นการพัฒนาแผนจากพื้นที่ (Area Based) และมีเป้าหมายสอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่ขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตัวชี้วัดที่ท้าทาย ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานขับเคลื่อน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงเล็งเห็นความถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วน ในการค้นหา อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับผ้าทอพื้นถิ่น เพื่อการยกระดับสู่การสร้างมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศผ้าทอพื้นถิ่นเพื่อการยกระดับสู่การสร้างมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่านและ อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ภายใต้ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมรวบข้อมูลศักยภาพพื้นฐานการผลิตผ้าทอพื้นถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และอำเภอศรีสัชนาลัย ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเพื่อสร้างสารสนเทศสื่อประชาสัมพันธ์ผ้าทอพื้นถิ่นในการยกระดับสู่การสร้างมูลค่าและคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยผู้เข้าประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนชุมชนผ้าทอ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานภาคี เครือข่ายระดับจังหวัดได้แก่ พัฒนาชุมชนจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยจัดการงานวิจัย นักวิจัย นักวิชาการ


cr ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์