เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ ที่ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่

เกษตรเชียงใหม่เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ ที่ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2022
116   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่เชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ ที่ ตลาดเกษตรกรเชียงใหม่


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสนับสนุนสินค้าทางการเกษตร จากผู้พิการภายใต้โครงการพระราชดำริ มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะการประกอบการเกษตรแก่ผู้พิการ เพื่อให้สามารถมีความรู้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่ถ่ายทอดแก่ผู้พิการ มีการปรับแปลงปลูกและวัสดุที่ใช้เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรค การผลิตพืชผักในระบบปลอดภัยปลอดภัย และเพิ่มหลักสูตรใหม่ เช่นการขยายพันธุ์แคคตัส การเลี้ยงสัตว์ งานหัถกรรม ต่างๆ และนำผลผลิตจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้พิการ


ปัจจุบันนอกจากถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยให้ออกร้านจำหน่ายที่บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ นอกจากนี้จะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ ของจังหวัดเชียงใหม่มาจำหน่ายเช่น โครงการเกษตรวิชญา, โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง ,โครงการพระราชดำริแปลง5ไร่ เป็นต้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าดังกล่าวได้ ที่ ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มในวันนี้ ไปหากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053112478 และ 0869211841(คุณพิกุล)