ข่าวภาคเหนือ » ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) ประจำปี 2565 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) ประจำปี 2565 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

11 พฤศจิกายน 2022
75   0

Spread the love

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) ประจำปี 2565 โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่จากส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่วนการแพทย์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย นำโดยนายสุรชัย สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนดับเพลิงและกู้ภัย เป็นผู้แทนท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวัน จป. และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและพัฒนางานด้านความปลอดภัยในการทำงาน


โดยเจ้าหน้าที่จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น การบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิง สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่กลุ่มเด็กที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และครูพี่เลี้ยง ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการ ศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เพื่อให้เด็กและครูพี่เลี้ยงคุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์และมีความรู้เบื้องต้นในการระงับเหตุเพลิงไหม้ หรือช่วยเหลือปฐมพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยฟื้นคืนชีพ อันจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินได้ โอกาสเดียวกันนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้สนับสนุนน้ำดื่มและกระเป๋าเป้ผ้า ตราสัญลักษณ์ ทอท.ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย


///////////////////////
cr ท่าอากาศยานเชียงใหม่