แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เตรียมเปิด หลักสูตรนานาชาติเรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เตรียมเปิด หลักสูตรนานาชาติเรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

23 เมษายน 2021
402   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ ประชุมร่วม  National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เตรียมเปิด หลักสูตรนานาชาติเรียนออนไลน์ข้ามประเทศ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จัดประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Prof.Dr. Win-Jet Luo/ Vice President and Dean of OIA รองอธิการบดีและคณบดีวิเทศสัมพันธ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของ National Chin-Yi University of Technology (Taiwan) เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการในภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCorona โดยเนื้อหาการหารือเกี่ยวกับการทำหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักศึกษาระบบออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยและสามารถเก็บหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  Master and Ph.D.Program in Digital Economics and Management Innovation (DEMI)  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและ วิทยาลัยนานาชาติ โดยหากนักศึกษาสนใจในหลักสูตรนี้ สามารถทำการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้