แวดวงการศึกษา » ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันปลอดภัย ในสถานศึกษา และสถานพยาบาล

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันปลอดภัย ในสถานศึกษา และสถานพยาบาล

26 ตุลาคม 2022
72   0

Spread the love

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวเว็บไซต์ www.safeschoollunch.com เพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษา และสถานพยาบาล เสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงนิเวศและเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้แก่ประชาชน

บ่ายวันนี้ (26 ต.ค. 65) ที่ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเปิดตัวเว็บไซต์ www.safeschoollunch.com ในโครงการนิเวศเกษตร เพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยในสถานศึกษา และสถานพยาบาล เสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรที่ทำการเกษตรเชิงนิเวศปราศจากเคมี จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลและสถานศึกษาในทุกระดับ พร้อมพัฒนาตลาดออนไลน์ที่มั่นคงสำหรับเกษตรกรและระบบการควบคุมคุณภาพ รวมถึงเผยแพร่กระบวนการจัดการไปยังผู้กำหนดนโยบายและเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับชาติ โดยมีผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สำหรับเว็บไซต์ www.safeschoollunch.com เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการซื้อขายวัตถุดิบปลอดสารเคมีและประชาสัมพันธ์สินค้าแก่กลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ซึ่งหากอนาคตมีการพัฒนาและขยายผลไปในวงกว้างขึ้นจะทำให้โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึงประชาชนสามารถซื้อวัตถุดิบอาหารปลอดสารเคมีในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชน ตอบสนองนโยบายการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของรัฐ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยต่อไป

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลายหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย หรือเกษตรกรปลอดสารเคมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากสามารถนำโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัยนี้ ไปบูรณาการดำเนินงานร่วมกับโครงการหรือแผนงานของหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว หรือช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายของตนเองได้รู้จักและเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง