คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » กระทรวงการคลัง และ แบงก์ชาติเตรียมสถาบันการเงินเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงการคลัง และ แบงก์ชาติเตรียมสถาบันการเงินเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

23 เมษายน 2021
405   0

Spread the love

กระทรวงการคลัง และ แบงก์ชาติเตรียมสถาบันการเงินเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงการคลัง และ แบงก์ชาติได้เตรียมความพร้อมกับสถาบันการเงิน เพื่อให้สามารถกระจายเม็ดเงินไปสู่ลูกหนี้ได้อย่างรวดเร็ว โดยขอให้สถาบันการเงินรับคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากลูกหนี้ได้ตั้งแต่ พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ) มีผลบังคับใช้  นอกจากนี้ ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขอบเขตคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถเข้าร่วมโครงการ หลักการ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจภายใต้ พ.ร.ก. ดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติ www.bot.or.th และติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอนสูง และยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนั้น แบงก์ชาติไม่ได้นิ่งนอนใจ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ โดยพร้อมที่จะออกมาตรการช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมจากมาตรการฟื้นฟูฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ สำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย แบงก์ชาติได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหารือกับผู้ให้บริการทางการเงิน สมาคม ชมรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลลูกหนี้รายย่อยผ่านมาตรการการให้ความช่วยเหลือและมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ bit.ly/3glLLVd