พากินพาเที่ยว » เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ย. 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีประเพณีแบบล้านนา

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ย. 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีประเพณีแบบล้านนา

9 ตุลาคม 2022
89   0

Spread the love

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว จัดกิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ระหว่างวันที่ 8 – 13 พ.ย. 2565 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีประเพณีแบบล้านนา โคมไฟล้านนา นับหมื่นลูก ผางประทีปนับหมื่นดวง ที่นำมาตกแต่งภายในพื้นที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ส่งเสริมการท่องเที่ยว


นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด  พร้อมด้วย นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายยอด  คุณยศยิ่ง สาธารณสุขดอยสะเก็ด และนางสาวพิมพ์ลภัส ขัติวงษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไอออน์เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 -13 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ไฮไลท์นักท่องเที่ยวร่วมการปล่อยโคมไฟ ซึ่งได้ขออนุญาตและรับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเก็ด ในห้วงวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตการบินของจังหวัดเชียงใหม่ ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีมาตรการเฝ้าระวังในห้วงการปล่อยโคมไฟ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตระเวนจัดเก็บซากโคมในระยะ 10 กิโลเมตรเพื่อความสะอาดในพื้นที่

นอกจากนี้ภายในงานจัดเตรียมสร้างอุโมงค์ไฟยาว 50 เมตร พร้อมตกแต่งศาลาแปดเหลี่ยมด้วยโคมไฟแบบล้านนาอย่างตระการตา ที่ บริเวณหาดทรายจะมีผางประทีปนับหมื่นดวง กลางหนองบัวพระเจ้า​หลวง จะมีแสง – สี อย่างสวยงาม และการแสดงความมหรสพ​บันเทิงมากมาย ให้ผู้มาร่วมงานได้สนุกสนานกับงานประเพณียี่เป็ง ซึ่งภายหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต้องงดการจัดกิจกรรมไป 2 ปี และในปีนี้กลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของอำเภอดอยสะเก็ด และจังหวัดเชียงใหม่ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่จัดงานกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประเพณียี่เป็ง และเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและชุมชนโดยรอบ พร้อมจัดเตรียมที่จอดรถไว้ 2 พันคัน คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 5 พันคนต่อวัน
“ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แปลว่า “พระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ” เป็นงานประเพณีของชาวล้านนาที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เดือนยี่ของชาวล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลาง อันเป็นช่วงปลายฤดูฝน ต้นฤดูหนาว ประเพณีดังกล่าวชาวล้านนาจะมีการตบแต่งสถานที่บ้านเรือน วัด ด้วยซุ้มประตูป่า โคมไฟ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อ ประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา กลางคืนจะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมทอง จุดถ้วยประทีป (จุดผางผะติ๊บ) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย

     ทั้งนี้การจุดบอกไฟ จุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม และจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประกอบกับหนองบัวพระเจ้าหลวง มีตำนานของพญานาคราชที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นที่มาของชื่ออ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย เป็นชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญไว้เพื่อสืบทอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงประเพณีอันงดงามและเก่าแก่ของบรรพบุรุษ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ถาวรคงอยู่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์หนองบัวพระเจ้าหลวง ให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมอีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนให้ชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงประวัติความเป็นมา (ตำนาน) ของหนองบัวพระเจ้าหลวง เทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลเชิงดอย ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566) จึงคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณียี่เป็งหนองบัวพระเจ้าหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก.
********************
cr นิวัตร ธาตุอินจันทร์ /เชียงใหม่