แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ รับรางวัล 2 G ทอง และ 1 G ทองแดง รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ม.แม่โจ้ รับรางวัล 2 G ทอง และ 1 G ทองแดง รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

17 กันยายน 2022
140   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ รับรางวัล 2 G ทอง และ 1 G ทองแดง รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีส่งมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green รางวัล Green office ระดับประเทศ ให้เป็นเกียรติประวัติกับ 3 หน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G ทองแดง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัลดังกล่าว คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ 1.) การกำหนดนโยบายและการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง 2.) การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก 3.) การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4.) การจัดการของเสีย 5.) สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในสำนักงาน และ 6.) การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการตรวจประเมินหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 หน่วยงาน มีดังนี้
• รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์ และศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)
• รางวัลระดับดีมาก (G ทองแดง) ได้แก่ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ส่งมอบรางวัลดังกล่าวให้เป็นเกียรติประวัติกับหน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินทั้ง 3 หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนของแต่ละหน่วยงานรับมอบรางวัล ทั้งนี้ มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้