พากินพาเที่ยว » จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565

จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565

13 กันยายน 2022
203   0

Spread the love

จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565


ที่ บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565 โดยมี นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พ.อ.กิตติ ธูปแจ่ม รองผบ.มทบ.35 นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางจงกล เพ็งวัน รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเปิดงาน พิธีเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินล้า OTOPอุตรดิตถ์ ปี 2565”

วันนี้การจัดงานวันลางสาดได้เริ่มจัดครั้งแรก เป็นงานระดับท้องถิ่นที่อำเภอลับแลซึ่งเป็นแหล่งที่ปลูกสางสาดมากที่สุด ต่อมาได้ยกระดับขึ้นเป็นงานเทศกาลประจำปีจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยนำเอาสินค้าดีเด่นจากทุกอำเภอมาและจำหน่ายในงาน นับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 36 แล้ว และการจัดงานเทศกกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -22 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดานหักจังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 10 วัน 10 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเทศกาลงานประเพณีสำคัญของจังหวัด เพื่อสนับสนุนให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มีรายได้จากการขายผลไม้ และสินค้าOTOP มากขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลไม้ และสินค้า OTOP ของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้แพร่หลายมากขึ้น เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวมาจังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้น และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ทุกส่วนราชการ อำเภอทั้ง 9 อำการจัดงานเทศกาลลางสาด สองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ปี 2565องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ หลากหลายกิจกรรม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ การประกวดลางสาด, ลองกอง, มะพร้าวอ่อนน้ำหอม, กล้วยน้ำว้าการประกวดกระเช้าผลไม้ประเภทสวยงาม กระเข้าผลไม้ประเภทความคิดสร้างสรรค์และการแข่งขันยำลางสาด – ลองกอง สีลา และการเจรจาการค้าจับสู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้า (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์) กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก/ไม้ผล และการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการแสดงตนตรีโฟล์คซอง การประกวดประกอบอาหารจากลางสาด 2 ประเภทอาหารคาวและ ฮาหารหวาน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง OTOP ไมค์ทองคำประเภทชายและหญิง การประกวดการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าทออุตรดิตถ์ภายใต้แนวคิด “ผ้าทออุตรดิตถ์ สวมใส่ได้ทุกวัน ” และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOPสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการเจรจาการค้าจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้ากับผู้ผลิตผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์


cr ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668