ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า จนเกิดผลสำเร็จ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่า จนเกิดผลสำเร็จ

13 กันยายน 2022
171   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จนเกิดความสำเร็จและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ พร้อมขอให้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คลองแม่ข่า สวย ใส น้ำไหลดี และชุมชนมีความสุข

บ่ายวันนี้ (13 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน ด้านการบำบัดน้ำเสีย ด้านการจัดการที่อยู่อาศัย และด้านการศึกษาและวิชาการ การสร้างจิตสำนึก และการประชาสัมพันธ์

โดยด้านการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าและคลองสาขา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 และจะทำให้มีพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 800 ไร่ ส่วนการบำบัดน้ำเสีย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการส่งมอบถังดักไขมัน รอบที่ 2 จำนวน 220 ใบ ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่าน เพื่อใช้บำบัดน้ำเสียในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน จึงได้ฝึกอบรมวิธีการทำ การใช้ การบำบัด และการดูแลรักษาถังดักไขมัน ให้ประชาชนสามารถทำถังดักไขมันได้เอง และเพียงพอที่จะใช้ในทุกครัวเรือน

ขณะที่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานทุกด้าน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเน้นย้ำว่า ผลงานดังกล่าวนับเป็นความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกัน พร้อมขอให้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนกันต่อไป เพื่อให้คลองแม่ข่า สวย ใส น้ำไหลดี และชุมชนมีความสุข เหมือนดังพื้นที่ต้นแบบคลองแม่ข่าบริเวณสะพานระแกง ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จนเกิดการค้าขาย สร้างรายได้แก่ประชาชนริมสองฝั่งคลองแม่ข่า

โดยในระยะต่อไป จะได้มีการขยายพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่อจากสะพานระแกง เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับชุมชนต่าง ๆ ซึ่งในเบื้องต้น กำหนดไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ประตูระบายน้ำช้างคลาน ถึง ถนนระแกง ระยะทาง 190 เมตร และช่วงที่ 2 สะพานลำคูไหว ถึง ถนนเวียงพิงค์ ระยะทาง 175 เมตร นอกจากนี้ จะได้มีการปรับภูมิทัศน์คลองแม่ข่าในอีกหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณชุมชนบ้านท่อ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ตั้งแต่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน ความยาวรวม 270 เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพการผันน้ำ และปรับภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้สามารถใช้ประโยชน์โดยชุมชน การขุดลอกตะกอนคลองแม่ข่า ตั้งแต่ถนนอัษฎาธร ถึงประตูระบายน้ำศรีดอนไชย เพื่อขุดลอกตะกอนดิน ขยะ และวัชพืชในคลองแม่ข่า ให้น้ำต้นทุนไหลผ่านได้อย่างสะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่า ทั้งยังมีการเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง