แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ต่อยอด ขยายผลนวัตกรรม และขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์

ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ต่อยอด ขยายผลนวัตกรรม และขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์

12 กันยายน 2022
118   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2 ฉบับ ต่อยอด ขยายผลนวัตกรรม และขับเคลื่อนด้านเกษตรอินทรีย์

ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาลัยแม่โจ้ สภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนลงนามของแต่หน่วยงาน โดยมีคณะผู้บริหารของแต่ละฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยพัฒนาต่อยอดขยายผลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ รองรับความต้องการของเกษตรกรชุมชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม สนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ และร่วมมือในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยความเห็นชอบร่วมกันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

และในวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร) กับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอรุษ นวราช นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของแต่ละฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านเกษตรอินทรีย์ในการประสานการทำงานที่มีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างเครือข่ายและบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนด้านเกษตรอินทรีย์และวัตถุดิบจาก จากผลผลิตทางการเกษตรในระบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี