แวดวงการศึกษา » ข่าวดี !!!! สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับรางวัล พระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

ข่าวดี !!!! สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถานศึกษา โล่รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับรางวัล พระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

27 สิงหาคม 2022
135   0

Spread the love

ข่าวดี !!!! สำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อสายอาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถานศึกษา
โล่รางวัลพระราชทาน สถานศึกษาที่จัดการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับรางวัล
พระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี

พิจารณาทุน จำนวน 25- ทุน สำหรับ 250 คนแรก ที่สมัครเรียน เปิดรับสมัคร ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฎิบัติการ ทั้งระบบปกติ/ ระบบทวิภาคี/ ระบu MEP mini English program /และ ระบบ
MCP mini Chinese program

มีให้เลือกถึง 16 สาขา 4 ประเภท
ประเภทวิชา อาทิ สาขาการบัญชี / การตลาดและธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/
การจัดการสำนักงาน/ การจัดการ / ภาษาต่างประเทศธุรกิจ / วิจิตรศิลป์/ การออกแบบ/
เทคโนโลยีศิลปกรรม/ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล /อุตสาหกรรมท่องเที่ยว /และการโรงแรม/
สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม / อาหารและโภชนาการ /เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
และสาขาเด็กปฐมวัย/ หลักสูตรทวิภาคี/ ทั้งภาคออนไลน์และภาคสมทบ/

เปิดรับสมัครตั้งแต่
บัดนี้ทุกวันเวลา 8:00-16:00 น ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามโทร 053-221-493
หรือ www. CMVC. Ac.th

อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ เรียนอาชีวะดี มีงานทำแน่นอน