ข่าวภาคเหนือ » “เกษตรทุ่งช้าง ร่วมกับ อบต.พร้อมแตะมือส่งมอบโบว์แดง กว่า 2.7 ล้านบาท”

“เกษตรทุ่งช้าง ร่วมกับ อบต.พร้อมแตะมือส่งมอบโบว์แดง กว่า 2.7 ล้านบาท”

4 สิงหาคม 2022
144   0

Spread the love

“เกษตรทุ่งช้าง ร่วมกับ อบต.พร้อมแตะมือส่งมอบโบว์แดง กว่า 2.7 ล้านบาท”

นายธนัย บุญมาธิวัฒน์ เกษตรอำเภอสองแคว รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วย นายชญาภา พัฒนะพรหม และ นางสาวเขมิสรา แจ้งกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินจากกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดการผลผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร (ศูนย์เรียนรู้การจัดการสินค้าเกษตรชุมชนทุ่งช้าง) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและ โดยมีนายบุญเหลื่อม จันต๊ะวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ประกอบด้วยครุภัณฑ์/สิ่งปลูกสร้างได้แก่ อาคารแปรรูป คัดบรรจุ และเก็บรักษาผลผลิตสินค้าเกษตรชุมชนพร้อมห้องเก็บผลผลิตแบบควบคุมอุณหภูมิตามมาตรฐาน GMP และครุภัณฑ์ จำนวน 15 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,717,400 บาท จากงบพัฒนาจังหวัดน่าน ปี 2563

ทั้งนี้เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มผลตอบแทนให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันสามารถขับเคลื่อนใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ไปแล้วเป็นมูลค่า กว่า 6.8 ล้านบาท และขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชจังหวัดน่านเป็นอย่าสูงที่ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน