ข่าวภาคเหนือ » ป.ป.ช. ลงพื้นที่จังหวัดน่านประเด็นการรุกล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐ

ป.ป.ช. ลงพื้นที่จังหวัดน่านประเด็นการรุกล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐ

2 สิงหาคม 2022
150   0

Spread the love

ป.ป.ช. ลงพื้นที่จังหวัดน่านประเด็นการรุกล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐ


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายฉัตรชัย วีระเชวงกุล ผู้อำนวยการสำนัก ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน นำนายมงคล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอปัว จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การรุกล้ำลำน้ำ /ที่ดินของรัฐ) กรณีการรุกล้ำลำน้ำปัว พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยลงพื้นที่บริเวณลำน้ำปัว ตำบลเจดีย์ชัย และ วังน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จ.น่าน ตามลำดับ


โดยสภาพปัญหา คือผู้ประกอบการรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ มีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการ โดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิด แต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่หลังอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปัน/ กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาตตามคำร้องขอตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด กับกระทำล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ส่วนกลาง สนง.ป.ป.ช.ภาค 5 สนง.ป.ป.ช. จังหวัดน่าน และภาคประชาชนชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต ถึงข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดกับสนง.ป.ป.ช. จังหวัดน่าน และแนวทางในการดำเนินการระยะต่อไปในโครงการ แทคทีม (TaC Team)ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565


สำนักงานป.ป.ช.โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสำนักงานป.ป.ช.ภาค 1-9 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายสร้างกลุ่มคนที่ รับรู้ ตระหนักถึงภัยอันตรายจากการทุจริตและรวมตัวกันต่อต้านการทุจริต จับตามอง และแจ้งเบาะแสความเสี่ยงต่อการทุจริต การทำผิดกฎหมาย การขัดกันของผลประโยชน์ หรือความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการป้องกัน หรือระงับยับยั้งให้ทันท่วงที รวมทั้งการได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของประชาชน ชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต นำมาสู่กิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ภายใต้โครงการ ต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์เฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต


cr บุญยงค์ สดสอาด รายงาน