ข่าวภาคเหนือ » อบจ.ผลักดันกลุ่มผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อบจ.ผลักดันกลุ่มผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2 สิงหาคม 2022
117   0

Spread the love

อบจ.ผลักดันกลุ่มผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน


นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุด้านภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประธาน/กรรมการ หรือสมาชิกของสมาคม/ชมรมผู้สูงอายุต่าง ๆ จากทุกอำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกลุ่มเยาวชนจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 46 คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสิบล้านบุรี รีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับกิจกรรมโครงการนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม/ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคม และเพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งจั ดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินงานด้านภูมิปัญญาสมุนไพรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน , การรวบรวมเรียบเรียงจัดระบบองค์ความรู้เกี่ยวกับ “พืชสมุนไพรแม่ฮ่องสอน” และ เลือกสมุนไพรเด่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้เป็นอาชีพทางเลือกแก่ผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไปในอนาคต

/////////////////////
วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน