แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ ประชุมวิพากษ์ SAR เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

ม.แม่โจ้ ประชุมวิพากษ์ SAR เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

1 สิงหาคม 2022
129   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ ประชุมวิพากษ์ SAR เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดเวทีการประชุมเชิงวิพากษ์เพื่อเตรียมความพร้อมรายงานการประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองพัฒนาคุณภาพได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการประเมินตนเองจากทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ตามข้อกำหนดการประเมิน ให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพกับการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวง อว. ในการจัดให้เป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่อไปโดยคณะกรรมการได้กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2565