ข่าวภาคเหนือ » ผวจ.พิษณุโลกส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ อสม. 9 อำเภอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในชุมชน

ผวจ.พิษณุโลกส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ อสม. 9 อำเภอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในชุมชน

21 เมษายน 2021
252   0

Spread the love

ผวจ.พิษณุโลกส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ให้ อสม. 9 อำเภอ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในชุมชน

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานส่งวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 อนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้รับการอนุมัติโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในชุมชน โดยจำแนกพื้นที่เป็นหมายตามประกาศ การใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.สธ.)

โดยจังหวัดพิษณุโลกได้รับสิ่งของสนับสนุนได้แก่ หน้ากากอนามัยจำนวน 17,487 กล่อง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมขาตั้งจำนวน 186 เครื่อง แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุจำนวน16,740 ขวด ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จำนวน17,487 อัน เป็นต้น

Cr ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก