ข่าวภาคเหนือ » คบจ.เชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

คบจ.เชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

25 กรกฎาคม 2022
141   0

Spread the love

คบจ.เชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

คณะผู้บริหารคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ โดยคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs สู่ BCG Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (25 ก.ค. 65) ที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ประจําปี 2565 โดยในการนี้นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ความเข้าใจสามารถเชื่อมโยงธุรกิจ SMEs สู่ BCG Model ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างต้นแบบแรงจูงใจยกระดับให้สามารถแข่งขัน รวมถึงสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งในสังกัดกระทรวงการคลัง ภาคส่วนต่าง ๆ คณะทำงาน และผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นภายใต้กรอบการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)ในวันนี้ เป็นการยกระดับพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันสู่แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิด สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยเชื่อมโยงจากเศรษฐกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง เศรษฐกิจหมุนเวียน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม BCG Model เพื่อชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดเข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่งคั่ง ยั่งยืน และพี่น้องประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดบูธให้บริการข้อมูลและยื่นแบบคำขอสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank),ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน ,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมทั้งจัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model และแนวทางการขอรับสินเชื่อธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG Loan) โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน