ข่าวภาคเหนือ » รมต.นร. เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

รมต.นร. เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

25 กรกฎาคม 2022
154   0

Spread the love

รมต.นร. เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เปิดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน มุ่งให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ต่อยอดการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน

บ่ายวันนี้ (25 ก.ค. 65) ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เป็นประธานเปิด “โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน” (กทบ.) ซึ่งจัดโดยสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน สนับสนุนการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และถ่ายทอดบทเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ (KNOW HOW) ต่อยอดการบริหารจัดการหมู่บ้านและชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเผยแพร่บทเรียนจากโครงการและการสร้างแนวทางความร่วมมือระหว่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาต่อยอดโครงการให้เกิดความเข้มแข็ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้ดำเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) และ BCG Economy Model ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 8 รางวัล, รางวัลชนะเลิศโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง 8 รางวัล และรางวัลชนะเลิศเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 8 รางวัล พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนด้วย

/////////////////////////