แวดวงการศึกษา » ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

25 กรกฎาคม 2022
271   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช”

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำ โดยมี นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์ ประธานกรรมการเดินงานฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้แทนชุมชน ตำรวจ และนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำน้ำห้วยโจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ร่วมกับ ศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา(ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อสืบสานองค์ความรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านศิลปาชีพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานตามแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งฝายชะลอความชุ่มชื้น ที่ทำหน้าที่กักกระแสน้ำไว้ให้ไหลช้าลง และให้น้ำสามารถซึมลงใต้ผิวดิน สร้างความชุ่มชื้นในบริเวณนั้น การปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับลำห้วยเพื่อช่วยชะลอความชุ่มชื้นในดินและช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดิน นอกจากนี้ ยังได้มีการปลูกพืชริมน้ำ
เช่น ผักกูด ต้นบอน พืชผักสวนครัว โดยได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา”ศาสตร์แห่งสายน้ำและพันธุ์พืช” ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เรียนรู้การจัดทำฝายชะลอน้ำ
กลุ่มที่ 2 เรียนรู้การปลูกพืชริมน้ำ (ปลูกต้นกล้าผักกูด 2 ฝั่งริมลำน้ำห้วยโจ้)

กลุ่มที่ 3 เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม้ 5 ระดับ (ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง)

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บุคลากร ชุมชน นักเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไป
………………………….
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ //รายงาน