พากินพาเที่ยว » วัฒนธรรม​จังหวัดอุตรดิตถ์​ สมาคมสหพันธ์​ท่องเที่ยว​ภาคเหนือ​ และอำเภอพิชัย​ จ.อุตรดิตถ์​เปิดแรลลี่ท่องเที่ยว

วัฒนธรรม​จังหวัดอุตรดิตถ์​ สมาคมสหพันธ์​ท่องเที่ยว​ภาคเหนือ​ และอำเภอพิชัย​ จ.อุตรดิตถ์​เปิดแรลลี่ท่องเที่ยว

25 กรกฎาคม 2022
291   0

Spread the love

วัฒนธรรม​จังหวัดอุตรดิตถ์​ สมาคมสหพันธ์​ท่องเที่ยว​ภาคเหนือ​ และอำเภอพิชัย​ จ.อุตรดิตถ์​เปิดแรลลี่ท่องเที่ยว


วันที่ 25 กค.65 ที่ลานหน้าวัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย ประธานเปิดแรลลี่ท่องเที่ยวโดยมีนายสุร​พันธ์​ เจริญ​ทรัพย์​ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายกิตติพงษ์ วิรุฬศรี นายกสมาคมสหพันธ์ ท่องเที่ยวภาคเหนือ /สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์​ พัฒนาการอำเภอพิชัย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้การต้อนรับ ในการจัดกิจกรรม​ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึง การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน​ ทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ /สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวชุมชนตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ตามกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ซึ่งการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว และประเด็นการพัฒนาจังหวัดประเด็นที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน


การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นตอบโจทย์พฤติกรรมของกลุ่มเยาวชนต่างชาติ เพราะเป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายการเดินทางเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นที่แตกต่างจากประเทศของตนเอง ต้องการสัมผัสประสบการณ์แบบจริงแท้ Authentic เลือกพัก เลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว กลุ่มเยาวชนจะช่วยเผยแพร่ส่งต่อเรื่องราวของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่งดงามของไทยให้เป็น ที่แพร่หลายไปทั่วโลก ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้าของทุนทางวัฒนธรรมนั้น ๆ ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ สืบสานต่อไป และช่วยสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างยั่งยืนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในอดีตเป็นเมืองท่าเหนือ จึงมีแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่สำคัญทั้งบกและทางน้ำหลายแห่ง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จึงจัดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แบบสัมผัสวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป


cr ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​