ข่าวภาคเหนือ » อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์จัดพิธีบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชน

อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์จัดพิธีบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชน

21 กรกฎาคม 2022
119   0

Spread the love

อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์จัดพิธีบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชน


วันที่ 21 ก.ค.2565 ที่ ป่าชุมชนสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเขาดินสุวรรณบาท บ้านม่วงตาล ม. 3 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้งนายอำเภอพิชัยและนางมัฌชิมา วงศ์ตัั้ง ที่ปรึกษานายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ เป็นประธานพิธีบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชนโดยมี นายชนัญชน ประทุมลาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านม่วงตาล พ.อ.อ.วรยุทธ หาคูณ รองปลัด อบต.นายาง นางลำเจียก จำรูญศิริ กำนัน ต.นายาง นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัย และ พระสมุห์รัตนธีรธาดา อภินนฺโทเจ้าอาวาสวัดเขาดินสุวรรณบาท พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน และชุมชนร่วมกันในพิธีดังกล่าว

นายชนัญชน ผญบ.ม.3 กล่าวถึงความเป็นมาแต่เดิมมีชาวบ้านมาอยู่เพื่อทำนา เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มกว้างขวาง ต่อก็มีชาวบ้านมาอยู่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีต้นมะม่วงขึ้นอยู่มากซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “บ้านมะม่วงตาล” และเปลี่ยนมาเป็น “บ้านม่วงตาล” มาจนทุกวันนี้ หมู่ 3 บ้านม่วงตาล มีครัวเรือน 447 ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่ 1,393 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นที่ลุ่มเหมาะสำหรับการเกษตร อาชีพหลักของชาวบ้านส่วนใหญ่ได้แก่ การเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง ได้แก่รับจ้างทั่วไป ค้าขาย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีคำขวัญประจำหมู่บ้านว่า”บ้านเกิดพ่อขุนวัง มนต์ขลังรอยพระบาท เปรื่องปราชญ์หลวงปู่แป้น ดินแดนแห่งวัฒนธรรม มีงานกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี เช่น พิธีทำขวัญข้าว พิธีตักบาตรเทโวโรหนะ ประเพณีสลากภัต และในวันนี้ จะมีพิธีบวชป่า หรือบวชต้นไม้ เพื่อไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าชุมชน โดยในระดับหมู่บ้านนั้นได้มีการสอดส่องดูแลอย่างสม่ำเสมอ ให้ความสำคัญ พร้อมกับ ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าในตำบลนายาง


ปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า นั้น ยังคงมีอยู่ใน ต.นายาง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการ และ ประชาชนจะต้องมีความตระหนัก ถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา เป็นหน้าที่ ของทุกคน โดยจูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ในอนาคตนั้น ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในตำบลนายางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมตั้งปณิธานทำความดีและกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป เพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย หน่วยงาน ราชการ บ้าน วัด โรงเรียนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยในวันนี้ได้กิจกรรมคือ บวชป่า และ ปลูกต้นไม้


cr ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์