เกษตรเพื่อชีวิต » “รองพ่อเมืองขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่”

“รองพ่อเมืองขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่”

20 กรกฎาคม 2022
178   0

Spread the love

“รองพ่อเมืองขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่”


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่


อาสาสมัครเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงาน 15 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2565ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 8,000 ราย บทบาทภารกิจของอาสาสมัครเกษตรมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งจำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีข้อมูล องค์ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน รวมถึงแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรที่ถูกต้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไข ช่วยเหลือ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์


ซึ่งการประชุมดังกล่าวในครั้งนี้เป็นขับเคลื่อนงาน พร้อมนำเสนอแผนงานโครงการงานอาสาสมัครเกษตรที่จะดำเนินงานในปี 2566 เพื่อยกระดับทั้งด้านการผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป