เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่จัดทัพเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากศูนย์ AIC สู่เกษตรกรผู้นำ

เกษตรเชียงใหม่จัดทัพเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากศูนย์ AIC สู่เกษตรกรผู้นำ

20 กรกฎาคม 2022
177   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่จัดทัพเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรจากศูนย์AICสู่เกษตรกรผู้นำ”


วันที่ 20 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ประจำปี 2565กิจกรรมพัฒนาประธานเครือข่ายศพก. โดยนายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เร้าร่วมอบรม จากอำเภอ 7 อำเภอ จำนวน 70 ราย วิทยากรบรรยายการจัดการระบบน้ำอัจฉริยะ โดย ดร.จรวด มัทธวรัตน์ นักวิชาการอิสระ กรรมการผู้จัดการบริษัท สมาร์ฟาร์ม วิลเลจ เชียงใหม่ จำกัด อีกทั้งผู้เข้าร่วมรับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อำเภอสันป่าตอง


ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนดำเนินการโครงการการอบรมพัฒนาประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายจำนวน 250 ราย โดยจัดแบ่งอบรม จำนวน 4 วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่ายศพก.ในองค์ความรู้เกี่ยวกับกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร อาทิประการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การประกอบอาชีพเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งร่วมบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาสนับสนุนการดําเนินงาน รวมถึงจากศูนย์ AIC(Agritech and Innovation Center) มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ถ่ายทอดสู่เกษตรกร การบูรณาการทำงานของ ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ