เกษตรเพื่อชีวิต » แปลงใหญ่ผึ้งวังธงฯ ผุดไอเดีย “ตัวอ่อนผึ้ง” สร้างรายได้เพิ่ม สามารถนำมาบริโภคได้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

แปลงใหญ่ผึ้งวังธงฯ ผุดไอเดีย “ตัวอ่อนผึ้ง” สร้างรายได้เพิ่ม สามารถนำมาบริโภคได้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

19 กรกฎาคม 2022
148   0

Spread the love

แปลงใหญ่ผึ้งวังธงฯ ผุดไอเดีย “ตัวอ่อนผึ้ง” สร้างรายได้เพิ่ม สามารถนำมาบริโภคได้ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ทางแปลงใหญ่ผึ้งวังธง โดยการนำของ นายเกียรติ เทียมแสน ประธานแปลงใหญ่ผึ้ง หมู่ 4 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และคณะฯ ได้เข้าพบเพื่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานแปลงใหญ่ผึ้งฯ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ที่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการรับงบประมาณ เพื่อนำไปต่อยอดส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนมีรายได้ที่มั่นคงสู่ครัวเรือน

เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า แปลงใหญ่ผึ้งฯ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับงบประมาณฯ โดยใช้เครื่องจักรกลในการพัฒนาคุณภาพน้ำผึ้งในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยหรือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และเพิ่มรายได้การแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงเกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชนจากกิจกรรมทางด้านการตลาดอีกด้วย

ปัจจุบันแปลงใหญ่ผึ้งวังธง ได้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ “ตัวอ่อนผึ้ง” เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบรรจุน้ำผึ้งในรูปแบบขวด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งอื่น ๆ ซึ่ง”ตัวอ่อนผึ้ง” สามารถนำมาบริโภคได้ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยผึ้ง 100 รัง สามารถผลิตตัวอ่อนผึ้งได้ถึง 10 กิโลกรัมต่อรอบ (1 รอบ ใช้เวลา 10 วัน) ในแต่ละเดือนสามารถเก็บตัวอ่อนผึ้งได้ 3 รอบ ได้ตัวอ่อนผึ้งประมาณ 30 กิโลกรัม ซึ่งมีพ่อค้ามารับซื้อตัวอ่อนผึ้งถึงที่ทำการกลุ่มฯ โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 300 บาท สามารถสร้างรายได้เพิ่มเดือนละไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกแปลงใหญ่ผึ้งฯ ได้ทดลองเลี้ยงเพื่อนำตัวอ่อนผึ้งมาจำหน่ายกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มจะขยายการผลิตและส่งเสริมให้สมาชิกที่สนใจเลี้ยงตัวอ่อนผึ้งเพื่อจำหน่ายต่อไปในอนาคตอีกด้วย

cr ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่