ข่าวภาคเหนือ » วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

17 กรกฎาคม 2022
126   0

Spread the love

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร.เฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่อาคารหอประชุม เฉลิมพระเกียรติฯ

สำหรับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้แก่นิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยเริ่มก่อตั้ง มาตั้งแต่ พ.ศ.2545  โดยในภาคการศึกษาแรกของทุกปีการศึกษา ทางวิทยาลัยสงฆ์จะจัดให้มีพิธีไหว้ครู โดยถือเป็นกิจกรรมประจำปีของวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่คณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นิสิต และสิ่งสำคัญที่สุดนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน คือสนับสนุน ส่งเสริม ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นผู้นำทางจิตใจและปัญญาให้กับสังคม โดยในปีนี้ มีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อคณาจารย์ จำนวน 364 รูป/คน
กิจกรรมในพิธีไหว้ครูในวันนี้ได้มีการเจิมพระไตรปิฎก รับพานไหว้ครู มอบทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง / มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน